สารบัญ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
                     เรื่อง  สีของแสงต่อการเจริญเติบโตของต้นหอม
               เกิดจากการที่ต้นหอมเจริญเติบโตช้าจึงศึกษาว่าสีใดมีผลทำให้ต้นหอมเจริญเติบโตในเวลาที่สั้นลง  เพื่อจะได้ทันต่อการบริโภค  เพราะ ปัจจุบันต้นหอมใช้กันอย่างแพร่หลาย  เช่น ใส่ในผัดไทย  ข้าวผัด  เป็นต้น  จึงได้เกิดโครงงานนี้ขึ้น  ซึ่งสมาชิกในกลุ่มตกลงเห็นด้วยตรงกัน จึงได้ไปค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดกว่าหนึ่งวัน และได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน Internet ซึ่งคนในกลุ่มร่วมแรงร่วมใจ  ทำขึ้นโดยใช้ความพยายามมากในการทำโครงงานนี้  โครงงานนี้เป็นโครงงานประเภททดลอง เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของต้นหอม  เพื่อบริโภค  และสามารถนำสีที่รู้ว่าสามารถทำให้ต้นหอมเจริญเติบโตได้เร็ว  มาทำให้พืชที่เจริญเติบโตช้าเจริญเติบโตเร็วขึ้นได้  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อย
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  252  ถนนเจริญกรุง  แขวงยานนาวา  เขตสาธร  กรุงเทพฯ  10120  โทร 02-2114192
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ            


Home                   ผู้จัดทำ        รายงานของโครงงาน   นำเสนอโครงงาน         Photo